قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس عسلویه به اصفهان

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان / 09399599931 و 09368212606

0 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ازمسیر جم. شیراز /مانیتوردار 09399599931

12 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:25

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو 09399599931 و 09368212606

11 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان / 09399599931

11 صندلی خالی

700,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن آسیاسفر عسلویه09170770917/09390390707

13 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو 09399599931 و 09368212606

18 صندلی خالی

700,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1
تلفن آسیاسفر عسلویه09170770917/09390390707

22 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان /09368212606

14 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو 09399599931 و 09368212606

17 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان / 09399599931

19 صندلی خالی

700,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزروآسیاسفر عسلویه09170770917/09390390707

0 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

21 صندلی خالی

700,000 ریال