قیمت بلیط اتوبوس بانه تهران

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:20

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 22 صندلی خالی

1300000 ریال

تعاونی 7 بانه (وحدت)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 20:00

اتوکار: وی ای پی مانیتور داراسکانیا مارال با شارژراختصاصی تلفن تعاونی7بانه08734222802

25 نفره، 21 صندلی خالی

1300000 ریال

تعاونی 7 بانه (وحدت)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:30

اتوکار: وی ای پی مانیتور داراسکانیا مارال با شارژراختصاصی تلفن تعاونی7بانه08734222802

25 نفره، 18 صندلی خالی

1300000 ریال

      تاریخ حرکت