شماره تلفن انبار ترمینال ها و شرکت های مسافربری، پست و تیپاکس

آذربایجان شرقی
تبریز
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز09143156069آقای حق باطنیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی آذربایجان
شماره تلفن انبار ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1509147614886آقای هلال صادقیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ترابر بی تا
شماره تلفن انبار گیلان تبار - شماره تلفن انبار تعاونی 1109149176319آقا محمدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی 11
شماره تلفن انبار میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 404134792782آقای قربانژادتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی میهن نور
شماره تلفن انبار کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز09143138331آقا احدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی کجاوه تبریز
شماره تلفن انبار ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 609144100933آقا محمدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایمن سفر
شماره تلفن انبار نوبنیاد ترمینال پایانه تبریز09147838331-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی نو بنیاد
شماره تلفن انبار سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز09144127026آقای بابا زادهتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی سپهر آسیا
شماره تلفن انبار پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1709147582647آقا امیرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی پیک صبا
شماره تلفن انبار کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 509149047616-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی کیان سفر
شماره تلفن انبار راه پیما پارسیان پایانه - شماره تلفن انبار تعاونی 904135427512-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی راه پیما
شماره تلفن انبار ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 109149149453آقای اختریتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایران پیما
شماره تلفن انبار جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1609143127563آقای خداییتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی جهانگشت
شماره تلفن انبار آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1309143031085آقای رنجبرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی آسیا سفر
شماره تلفن انبار عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 709141147623آقای وحیدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی عدل
شماره تلفن انبار لوان نور ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 809141049932آقای پرویزیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی لوان نور
شماره تلفن انبار گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار نوبنیاد سابق09147838331-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی گیتی پیما
شماره تلفن انبار ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز09149143157 -09149143157 آقای وفاییتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ماهان سفر
شماره تلفن انبار دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز09149159592آقای رجبیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی دیدار سیر گیتی
شماره تلفن انبار همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز09142224575آقای فلاحتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی همسفر
شماره تلفن انبار ترمینال پایانه مرکزی تبریز09143166964آقای قربانژادتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار ترمینال تبریز
شماره تلفن انبار همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132610867آقای قدیری اصل نوبریتبریز / میدان آذربایجان / ترمینال شمالغرب تبریز / انبار تعاونی همسفر
شماره تلفن انبار تک سفر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1009143147446آقای بلال صادقیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی تک سفر
شماره تلفن انبار رویال سفر ترمینال پایانه تبریز09149111024آقای گل محمدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی رویال سفر
شماره تلفن انبار سیروسفر ترمینال پایانه تبریز09143135265آقای شهسواریتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی سیروسفر
شماره تلفن انبار عصر ایران ترمینال پایانه تبریز04142429705آقای رنجبرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی عصر ایران
شماره تلفن انبار ایران پیمان ترمینال پایانه تبریز09383092727آقای وحیدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایران پیمان
آذربایجان غربی
ارومیه
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار سیر و سفر ارومیه04432345511آقای چوبدارارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی سیرو سفر
شماره تلفن انبار ترابر بی تا ارومیه - شماره تلفن انبار تعاونی 1504432331296آقای عربیارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی ترابر بیتا
شماره تلفن انبار گیتی پیما ارومیه04432376930آقای عطاردارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی گیتی پیما
شماره تلفن انبار میهن نور آریا ارومیه - شماره تلفن انبار تعاونی 404432373350آقای ملکیارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی میهن نور
شماره تلفن انبار تک سفر ایرانیان ارومیه04432379777آقای نوریارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی تک سفر
شماره تلفن انبار اطمینان ارومیه09147284516-ارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی اطمینان
شماره تلفن انبار عدل ارومیه - شماره تلفن انبار تعاونی 704432336553-ارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی عدل
شماره تلفن انبار ایران پیما ارومیه - شماره تلفن انبار تعاونی 104432343965-ارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی ایران پیما
شماره تلفن انبار میهن پیما ارومیه - شماره تلفن انبار تعاونی 804432365555آقای مهدی زادهارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی میهن پیما
شماره تلفن انبار رویال سفر ایرانیان ارومیه04432374333-ارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی رویال سفر
شماره تلفن انبار همسفر تندر ارومیه04432368596آقای تقی زادهارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی همسفر تندر
شماره تلفن انبار آسیا سفر019145287765-ارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی آسیا سفر
سلماس
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار کیان سفر پاسارگاد سلماس - شماره تلفن انبار تعاونی 509120786101آقای ذبیحیسلماس / بلوار مستضعفان / ترمینال سلماس / انبار تعاونی 5
شماره تلفن انبار مهر پیما پارسیان سلماس - شماره تلفن انبار تعاونی 1404435244719آقای عبدیسلماس / خیابان فردوسی / پایانه سلماس / انبار تعاونی 14
شماره تلفن انبار ایران پیما سلماس (تعاونی 1)04435242377آقای انزابیسلماس / خیابان فردوسی / پایانه سلماس / انبار تعاونی 1
شماره تلفن انبار عصر ایران سلماس04435242094آقای ذبیحیسلماس / خیابان فردوسی / پایانه سلماس / انبار تعاونی عصر ایران
شماره تلفن انبار ایران پیمان سلماس04435251717آقای جهانگیریسلماس / خیابان فردوسی / پایانه سلماس / انبار تعاونی ایران پیمان
شماره تلفن انبار میهن نور سلماس (تعاونی 4)04435240005آقای کریم پورسلماس / خیابان فردوسی / پایانه سلماس / انبار تعاونی 4
مهاباد
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار عدل مهاباد - شماره تلفن انبار تعاونی 704442444408آقای گل کار نیامهاباد / خیابان شهید احمدی / بالاتر میدان حاجی / بلوار شورا / پایانه مهاباد / انبار تعاونی 7
شماره تلفن انبار ایران پیما مهاباد - شماره تلفن انبار تعاونی 104442448664آقای شاه محمدیمهاباد / خیابان شهید احمدی / بالاتر میدان حاجی / بلوار شورا / پایانه مهاباد / انبار تعاونی 1
شماره تلفن انبار مکیان گشت مهاباد (ایران پیمان)04442447500آقای اهرابیمهاباد / خیابان شهید احمدی / بالاتر میدان حاجی / بلوار شورا / پایانه مهاباد / انبار تعاونی ایران پیمان
شماره تلفن انبار پویا سفر مهاباد09149484556آقای صالحیمهاباد / خیابان شهید احمدی / بالاتر میدان حاجی / بلوار شورا / پایانه مهاباد / انبار تعاونی پویا
شماره تلفن انبار میهن نور آریا مهاباد(تعاونی 4)09148385936آقای ابراهیمیمهاباد / خیابان شهید احمدی / بالاتر میدان حاجی / بلوار شورا / پایانه مهاباد / انبار تعاونی 4

هر گونه سؤال یا نظری در خصوص انبار شرکت های مسافربری دارید با شماره 09909851027 تماس حاصل فرمایید.