شماره تلفن انبار ترمینال ها و شرکت های مسافربری، پست و تیپاکس

آذربایجان شرقی
تبریز
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز09143156069آقای حق باطنیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی آذربایجان
شماره تلفن انبار ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1509147614886آقای هلال صادقیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ترابر بی تا
شماره تلفن انبار گیلان تبار - شماره تلفن انبار تعاونی 1109149176319آقا محمدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی 11
شماره تلفن انبار میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 404134792782آقای قربانژادتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی میهن نور
شماره تلفن انبار کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز09143138331آقا احدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی کجاوه تبریز
شماره تلفن انبار ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 609144100933آقا محمدتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایمن سفر
شماره تلفن انبار نوبنیاد ترمینال پایانه تبریز09147838331-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی نو بنیاد
شماره تلفن انبار سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز09144127026آقای بابا زادهتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی سپهر آسیا
شماره تلفن انبار پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1709147582647آقا امیرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی پیک صبا
شماره تلفن انبار کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 509149047616-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی کیان سفر
شماره تلفن انبار راه پیما پارسیان پایانه - شماره تلفن انبار تعاونی 904135427512-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی راه پیما
شماره تلفن انبار ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 109149149453آقای اختریتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایران پیما
شماره تلفن انبار جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1609143127563آقای خداییتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی جهانگشت
شماره تلفن انبار آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1309143031085آقای رنجبرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی آسیا سفر
شماره تلفن انبار عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 709141147623آقای وحیدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی عدل
شماره تلفن انبار لوان نور ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 809141049932آقای پرویزیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی لوان نور
شماره تلفن انبار گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار نوبنیاد سابق09147838331-تبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی گیتی پیما
شماره تلفن انبار ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز09149143157 - 09143160701آقای وفاییتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ماهان سفر
شماره تلفن انبار دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز09149159592آقای رجبیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی دیدار سیر گیتی
شماره تلفن انبار همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز09142224575آقای فلاحتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی همسفر
شماره تلفن انبار ترمینال پایانه مرکزی تبریز09143166964آقای قربانژادتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار ترمینال تبریز
شماره تلفن انبار همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132610867آقای قدیری اصل نوبریتبریز / میدان آذربایجان / ترمینال شمالغرب تبریز / انبار تعاونی همسفر
شماره تلفن انبار تک سفر ترمینال پایانه تبریز - شماره تلفن انبار تعاونی 1009143147446آقای بلال صادقیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی تک سفر
شماره تلفن انبار رویال سفر ترمینال پایانه تبریز09149111024آقای گل محمدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی رویال سفر
شماره تلفن انبار سیروسفر ترمینال پایانه تبریز09143135265آقای شهسواریتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی سیروسفر
شماره تلفن انبار عصر ایران ترمینال پایانه تبریز04142429705آقای رنجبرتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی عصر ایران
شماره تلفن انبار ایران پیمان ترمینال پایانه تبریز09383092727آقای وحیدیتبریز / جنوب شهر / جنب اتوبان کسایی / انبار تعاونی ایران پیمان
سراب
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار آسوده سفر سراب09392683887آقای ناصرسراب / خیابان امام خمینی / جنب میدان آزادی / پایانه سراب / انبار تعاونی آسوده سفر
شماره تلفن انبار پیک صبا آذر سراب - شماره تلفن انبار تعاونی 1709144310185آقای عطاسراب / خیابان امام خمینی / جنب میدان آزادی / پایانه سراب / انبار تعاونی پیک صبا
شماره تلفن انبار میهن نور آریا سراب - شماره تلفن انبار تعاونی 409141303313آقای رفیقیسراب / خیابان امام خمینی / جنب میدان آزادی / پایانه سراب / انبار تعاونی میهن نور
شماره تلفن انبار آسان سفر مهر سراب09141303313آقای رفیقیسراب / خیابان امام خمینی / جنب میدان آزادی / پایانه سراب / انبار تعاونی آسان سفر
مراغه
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار راه پیما مراغه _ تعاونی 909144211723 - 09149228805آقای نوبهارمراغه / خیابان استاندارد / پشت خیابان شکاری / جنب میدان گاز / پایانه مراغه / انبار تعاونی 9
مرند
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار میهن نور آریا مرند - شماره تلفن انبار تعاونی 4 _ شریفی04142239888آقای عباسیمرند / خیابان آیت الله طالقانی / جنب میدان امام حسین / انبار تعاونی 4
شماره تلفن انبار ایران پیما مرند - شماره تلفن انبار تعاونی 1 _ اکبری04142243777آقای خیرالله پورمرند / خیابان آیت الله طالقانی / جنب میدان امام حسین / انبار تعاونی 1
شماره تلفن انبار آریا سفر آسیا مرند04142239888آقای عباسیمرند / خیابان آیت الله طالقانی / جنب میدان امام حسین / انبار تعاونی آریا سفر
هادیشهر
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار لوان نور هادیشهر - شماره تلفن انبار تعاونی 804142043558آقای مختاریهادیشهر / بلوار بعثت / نرسیده به میدان آفریقا / پایانه هادیشهر / انبار تعاونی لوان نور
شماره تلفن انبار میهن نور آریا هادیشهر _ تعاونی 404142043271آقای نظریهادیشهر / بلوار بعثت / نرسیده به میدان آفریقا / پایانه هادیشهر / انبار تعاونی میهن نور آریا
ترک
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار واران سیر ترک09102031206آقای امینیترک / اتوبان امام خمینی / نرسیده به مسجد ترک / پایانه ترک / انبار مرکزی ترک
شماره تلفن انبار ترمینال پایانه ترک09102031206آقای امینیترک / اتوبان امام خمینی / نرسیده به مسجد ترک / پایانه ترک / انبار مرکزی ترک
هشترود
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار ترابر بی تا هشترود - شماره تلفن انبار تعاونی 15 _ موسوی04152622235آقای موسویهشترود / جاده سر اسکندر به هشترود / پایانه هشترود / انبار تعاونی 15
شماره تلفن انبار آسیا سفر هشترود - شماره تلفن انبار تعاونی 1304152627077هشترود / جاده سر اسکندر به هشترود / پایانه هشترود / انبار تعاونی آسیا سفر
شماره تلفن انبار راه پیما هشترود - شماره تلفن انبار تعاونی 904152622377آقای سمندریهشترود / جاده سر اسکندر به هشترود / پایانه هشترود / انبار تعاونی راه پیما
شبستر
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار عصر ایران شبستر04142421464آقای زرافشانشبستر / خیابان طالقانی / جنب آزادراه صوفیان به شبستر / پایانه شبستر / انبار تعاونی عصر ایران
شماره تلفن انبار رویال سفر شبستر04142429705شبستر / خیابان طالقانی / جنب آزادراه صوفیان به شبستر / پایانه شبستر / انبار تعاونی رویال سفر
شماره تلفن انبار سیرو سفر شبستر04142422211آقای احمدپورشبستر / خیابان طالقانی / جنب آزادراه صوفیان به شبستر / پایانه شبستر / انبار تعاونی سیروسفر
شماره تلفن انبار همسفر شبستر04142426311آقای احمدپورشبستر / خیابان طالقانی / جنب آزادراه صوفیان به شبستر / پایانه شبستر / انبار تعاونی همسفر
شندآباد
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار سپهرآسیا شندآباد04142483950آقای اصولیشندآباد / خروجی جاده شندآباد / پایانه شندآباد / انبار تعاونی سپهر آسیا
آذربایجان غربی
ارومیه
انبارتلفن انبارمسئول انبارآدرس انبار
شماره تلفن انبار سیر و سفر ارومیه04432345511آقای چوبدارارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی سیرو سفر
شماره تلفن انبار ترابر بی تا ارومیه - شماره تلفن انبار تعاونی 1504432331296آقای عربیارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی ترابر بیتا
شماره تلفن انبار گیتی پیما ارومیه04432376930آقای عطاردارومیه / خیابان 7 تیر / روبروی هتل قصر / ترمینال کاملی ارومیه / انبار تعاونی گیتی پیما