قیمت بلیط اتوبوس بوکان تبریز

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 05:00

اتوکار: VOLVOTX
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

29 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 05:30

اتوکار: ۴۷MANصندلی
بلوارمیاندوآب پایانه مرکزی تعاونی یک04446254000

41 صندلی خالی

300,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:00

اتوکار: classicus 2+2

26 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت