قیمت بلیط اتوبوس فاروج کرج

شرکت مسافربری پارسیان فاروج

فاروج -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, استان سمنان, دامغان, شاهرود (سمنان ), سبزوار

شنبه

1401/02/31 ساعت 16:00

اتوکار: ولووبی۹سالارتک صندلی
غنچه ئی09153810192-05836426151

19 صندلی خالی

2,200,000 ریال

شرکت مسافربری پارسیان فاروج

فاروج -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, استان سمنان, دامغان, شاهرود (سمنان ), سبزوار

شنبه

1401/02/31 ساعت 17:00

اتوکار: ولووبی۹سالارتک صندلی
غنچه ئی09153810192-05836426151

17 صندلی خالی

2,200,000 ریال

      تاریخ حرکت