قیمت بلیط اتوبوس گلپایگان تهران

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

17 صندلی خالی

680,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

17 صندلی خالی

680,000 ریال

      تاریخ حرکت