قیمت بلیط اتوبوس گلپایگان تهران

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک2

15 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک2

15 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

33 صندلی خالی

520,000 ریال

      تاریخ حرکت