قیمت بلیط اتوبوس گلپایگان تهران

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا42

34 صندلی خالی

680,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه شرق

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا42

34 صندلی خالی

680,000 ریال

سیروسفر گلپایگان

پایانه گلپایگان -> تهران پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال

21 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت