بلیط اتوبوس کرمان رفسنجان

همسفر

کرمان -> رفسنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 12:30

اتوکار: Scania 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، (همسفرمطمئن درسفر)

38 صندلی خالی

280,000 ریال

همسفر

کرمان -> رفسنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 14:00

اتوکار: Scania 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، (همسفرمطمئن درسفر)

38 صندلی خالی

280,000 ریال

تعاونی 1 ایران پیما

کرمان -> رفسنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 14:45

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

280,000 ریال

      تاریخ حرکت