قیمت بلیط اتوبوس کرمان سیرجان

تعاوني 7 عدل

کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 10:30

اتوکار: Volvo B12 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

24 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاوني 7 عدل

کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 11:45

اتوکار: Scania classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

15 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاوني 7 عدل

کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

15 صندلی خالی

350,000 ریال

      تاریخ حرکت