بلیط اتوبوس خامنه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خامنه

ترمینال پایانه خامنه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه خامنه