قیمت بلیط اتوبوس خمینی شهر بروجرد

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> بروجرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس 25 صندلی

0 صندلی خالی

840,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> بروجرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مارال

0 صندلی خالی

845,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> بروجرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مارال

0 صندلی خالی

845,000 ریال

      تاریخ حرکت