بلیط اتوبوس مزدآوند و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مزدآوند

ترمینال پایانه مزدآوند

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه مزدآوند