بلیط اتوبوس پرندک مرکزی و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پرندک مرکزی

ترمینال پایانه پرندک مرکزی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه پرندک