بلیط اتوبوس پرندک مرکزی و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پرندک مرکزیترمینال پایانه پرندک مرکزی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه پرندک

      تاریخ حرکت