قیمت بلیط اتوبوس صحنه تهران

عدل صحنه

صحنه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

6 صندلی خالی

1,700,000 ریال

عدل صحنه

صحنه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,700,000 ریال

عدل صحنه

صحنه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت