قیمت بلیط اتوبوس صحنه تهران

عدل صحنه

صحنه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

12 صندلی خالی

1,300,000 ریال

عدل صحنه

صحنه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 23:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

10 صندلی خالی

1,300,000 ریال

عدل صحنه

صحنه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 23:59

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

7 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت