قیمت بلیط اتوبوس شیراز استهبان

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> استهبان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:15

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

230,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> استهبان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:15

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

230,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> استهبان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:15

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

230,000 ریال

      تاریخ حرکت