قیمت بلیط اتوبوس شیراز استهبان

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> استهبان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

39 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> استهبان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> استهبان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت