قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان تبریز

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:15

اتوکار: ماهانVIP
مشترک با 20:00 کاوه

2 صندلی خالی

1,860,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی)
مشترک با18:15صفه*مجهز به مانیتور شخصی*مجهز به wifi

4 صندلی خالی

1,860,000 ریال

      تاریخ حرکت