بلیط اتوبوس سنقر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سنقر

ترمینال پایانه سنقر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه سنقر08348422551-
شایان پیما سنقر08348422551-