قیمت بلیط اتوبوس تهران بندر ترکمن

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بندر ترکمن

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

28 صندلی خالی

770,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بندر ترکمن

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

30 صندلی خالی

770,000 ریال

      تاریخ حرکت