بلیط اتوبوس ورزقان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ورزقانترمینال پایانه ورزقان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه ورزقان

      تاریخ حرکت