تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان) (سنندج -> همه)
آدرس دفتر مرکزی: ترمینال بزرگ سنندج شرکت مسافربری بیتاباستان(تعاونی 15)
تلفن تعاونی: 08733520361
تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 07:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 08:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 24 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 09:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 24 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 23 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> قزوين با سرویس تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 23 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> كرج با سرویس تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 23 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 13:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره مانیتور دار

29 نفره، 26 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس ویژه تک صندلی

29 نفره، 27 صندلی خالی

1480000 ریال
تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> سارئ با سرویس گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس ویژه تک صندلی

29 نفره، 27 صندلی خالی

1220000 ریال
تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 15:45

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> بندرانزلي

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو وی‌آی‎پی 25 نفره

25 نفره، 20 صندلی خالی

1270000 ریال
تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> قزوين با سرویس بندرانزلي

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو وی‌آی‎پی 25 نفره

25 نفره، 20 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> رشت با سرویس بندرانزلي

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو وی‌آی‎پی 25 نفره

25 نفره، 20 صندلی خالی

1080000 ریال
تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 18:45

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 23 صندلی خالی

1080000 ریال
تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اروميه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 17 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 22:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 23 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 22:45

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 23 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:40

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:50

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:55

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 23 صندلی خالی

      تاریخ حرکت

      تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)