بلیط اتوبوس مشهد مقدس و شماره شرکت های مسافربری ترمینال پایانه مشهد مقدس

بلیط اتوبوس مقصد مشهد مقدس

ترمینال پایانه امام رضا

شرکت مسافربریتلفن تماس
آسیا سفر مشهد ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 1305138519577 - 05138519431
ایمن سفر مشهد ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 605138515463 - 09155140578 - 05138518871
لوان نور ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 805138519477 - 05138518053
ایران پیمان مشهدترمینال پایانه امام رضا05138518021
جوان سیر ایثار مشهد ترمینال پایانه امام رضا05138518096
جهانگشت مهر ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 1605138519517
همسفر چابکسواران پایانه - ترمینال امام رضا05138546511-09151203926
پیک معتمد ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 205138518871
پیک صبا ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 1705138515462 - 05138519483-4 - 05138518806
عدل ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 705138515517-8
سیروسفر ترمینال پایانه امام رضا05138500000 - 05138515501
گیتی نورد ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 1205138518056 - 05138515151
میهن نور آریا ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 405138518092
ایران پیما ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 105138519420 - 05138512100
ترابر بی تا ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 1505138545083 - 05138515511 - 05138515470
گیتی پیما مشهد ترمینال پایانه امام رضا05138515466
ترمینال پایانه مشهد - امام رضا05138599001
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 5051385188808
ایران پیما خراسان ترمینال پایانه امام رضا05138592727
راه پیما ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 9 05138518090-1
تک سفر پایانه - ترمینا امام رضا - تعاونی 1005138591503
آریا سفر ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 1109153190276
پارسیان ترمینال پایانه امام رضا - تعاونی 1405138519516
رویال سفر ترمینال پایانه امام رضا05138519488
ماهان سفر ترمینال پایانه امام رضا05138518056
آرتا سبلان ترمینال پایانه امام رضا05138519488

ترمینال پایانه معراج مشهد

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه معراج مشهد05136910205

ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد

شرکت مسافربریتلفن تماس
ساسان سفر ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد05133726416
ایمن سفر ترمینال پایانه راه ابریشم - تعاونی 605133726419
ترمینال پایانه راه ابریشم مشهد05133726418
پیک معتمد ترمینال پایانه راه ابریشم - تعاونی 205133726417
میهن نور آریا مشهد - تعاونی 405133729194