بلیط اتوبوس حاجی آباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال حاجی آباد

ترمینال پایانه خمیر

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه حاجی آباد07633665537 - 07633676002