قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به شبستر

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

12 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

8 صندلی خالی

610,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
تیل/تسوج/تخت شو

22 صندلی خالی

480,000 ریال

480,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شبستر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

518,500 ریال

518,500 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

شبستر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

610,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
شندآباد/تخت شو

15 صندلی خالی

480,000 ریال

480,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

10 صندلی خالی

600,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
داخل پايانه تبريزميرود*صندليهاي مانيتوردار-

14 صندلی خالی

610,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

7 صندلی خالی

600,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تسوج/تخت شو

17 صندلی خالی

510,000 ریال

510,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: مان 26 نفره VIP

22 صندلی خالی

610,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

7 صندلی خالی

600,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شبستر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

13 صندلی خالی

610,000 ریال