قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نیشابور و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

جمعه

1399/11/03 ساعت 06:00

اتوکار: VIPتخت شو

8 صندلی خالی

1,230,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, شاهرود (سمنان ), نیشابور

جمعه

1399/11/03 ساعت 07:00

اتوکار: VIPتخت شو

13 صندلی خالی

1,230,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, شاهرود (سمنان ), نیشابور

جمعه

1399/11/03 ساعت 07:45

اتوکار: VIPتخت شو

17 صندلی خالی

1,230,000 ریال

      تاریخ حرکت