قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به کرمانشاه

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهران (ایلام )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
از مسیر سرابله-حمیل

13 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا 30

29 صندلی خالی

470,000 ریال

399,500 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

376,000 ریال

376,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار

18 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس B9VIP

25 صندلی خالی

550,000 ریال

467,500 ریال
سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:01

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2

14 صندلی خالی

288,000 ریال

288,000 ریال
سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار

18 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

385,000 ریال

385,000 ریال
سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
درسا مانیتوردار

16 صندلی خالی

550,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس B9VIP

25 صندلی خالی

550,000 ریال

467,500 ریال
رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

22 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

385,000 ریال

385,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

22 صندلی خالی

550,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
مانیتوردار

21 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
شماره رزرو-09189752921-09191293607

17 صندلی خالی

385,000 ریال

385,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
درسا/مونیتوردار/اینترنت رایگان/موسوی

18 صندلی خالی

385,000 ریال

385,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار

19 صندلی خالی

385,000 ریال

385,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

10 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

15 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1
مارال/مونیتوردار/اینترنت رایگان/حبیبی

13 صندلی خالی

385,000 ریال

385,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:50

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

385,000 ریال

385,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: VIP 2+1
شماره -رزرو-09189752921-09191293607

16 صندلی خالی

385,000 ریال

385,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
تمام ساعات يکنواخت فروخته شود*

19 صندلی خالی

550,000 ریال