قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به همدان

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
همراه با پذیرائی

20 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهران (ایلام )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
از مسیر سرابله-حمیل

13 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا 30

29 صندلی خالی

320,000 ریال

272,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
مانیتور دار اینترنت رایگان

23 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

23 صندلی خالی

400,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان

21 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
مانیتور دار اینترنت رایگان

22 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار

18 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس B9VIP

25 صندلی خالی

400,000 ریال

340,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

9 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
اتوکاررويال-رويال سهميه داريم

15 صندلی خالی

400,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان

22 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
همراه با مانیتور واینترنت وپذیرایی

21 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1
بهروزمحمدی

25 صندلی خالی

400,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
همراه با مانیتورواینترنت رایگان با پذیرایی

24 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان

20 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
سهميه درسيروسفر

8 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

11 صندلی خالی

400,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
مانیتور دار اینترنت رایگان

21 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
مجهز به مانیتور اختصاصی واینترنت رایگان

23 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

400,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی)

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس B9VIP

25 صندلی خالی

400,000 ریال

340,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:40

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

400,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

20 صندلی خالی

400,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral 2+1

24 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

22 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

22 صندلی خالی

400,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
همراه با پذیرایی و اینترنت رایگان

23 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
مانیتور دار

20 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
درسا/مونیتوردار/اینترنت رایگان/موسوی

18 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار

19 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: Scania Maral 2+1

18 صندلی خالی

400,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
همراه با پذیرایی

22 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> همدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
همراه باپذیرایی

24 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1
مارال/مونیتوردار/اینترنت رایگان/حبیبی

13 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:50

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

21 صندلی خالی

400,000 ریال