قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اسدآباد و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسدآباد

شنبه

1399/10/27 ساعت 12:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

16 صندلی خالی

800,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسدآباد

شنبه

1399/10/27 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
صیادی

13 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), همدان, اسد آباد(همدان )

شنبه

1399/10/27 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیامارال۲۵نفره(مانیتوردار )

9 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت