قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس الیگودرز و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

34 صندلی خالی

440,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

8 صندلی خالی

720,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

36 صندلی خالی

440,000 ریال

      تاریخ حرکت