قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به الیگودرز

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

32 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

33 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+1

22 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

35 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+1

18 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

36 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

21 صندلی خالی

400,000 ریال

320,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

240,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

21 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

240,000 ریال