قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سمنان و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 08:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره

7 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴

21 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

شهرهای بین راهی

آرادان, سمنان

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا۴۴

20 صندلی خالی

310,000 ریال

      تاریخ حرکت