قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به اردبیل

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
نمین جاده سرچم

10 صندلی خالی

755,000 ریال

679,500 ریال
تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

27 صندلی خالی

625,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تخت شو مانیتور دار منصوری

7 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو مانیتوردار سرچم

10 صندلی خالی

750,000 ریال

637,500 ریال
تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تخت شو 02144662853 تعاونی 14

0 صندلی خالی

755,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
VIPتخت شو

9 صندلی خالی

755,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> اردبيل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)
رزرو09033453086

22 صندلی خالی

755,000 ریال

679,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> اردبیل

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: vip25 تخت شو

14 صندلی خالی

755,000 ریال

717,250 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: کلاسیک ۳۲ نفره

11 صندلی خالی

625,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> اردبیل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

8 صندلی خالی

750,000 ریال

600,000 ریال
تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
حسین زاده

29 صندلی خالی

620,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> نمین

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
جاده شمال

6 صندلی خالی

625,000 ریال

562,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۲VIP نفره

28 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تخت شو مانیتور دار مومنی

3 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا۳۰نفرهVIP

15 صندلی خالی

620,000 ریال

527,000 ریال
آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

1 صندلی خالی

750,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> اردبيل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
تلفن رزرو 09033453086

11 صندلی خالی

755,000 ریال

679,500 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> اردبیل

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: vip25 تخت شو

17 صندلی خالی

755,000 ریال

717,250 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانیا تخت شو۲۵VIPنفره

12 صندلی خالی

755,000 ریال

679,500 ریال
تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
درسامانیتوردارباwifiرایگان

9 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
درسا مانیتوردار

6 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> اردبیل

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: vip25 تخت شو

12 صندلی خالی

755,000 ریال

717,250 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: VIPتخت شو مارال

11 صندلی خالی

750,000 ریال

637,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا مانیتور دارVIP WIF

0 صندلی خالی

750,000 ریال

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

750,000 ریال