شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:30

اتوکار: ولو بی۹ تخت شومانیتوردار
09101914481

21 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> مریوان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سنندج, دهگلان, همدان, قروه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:00

اتوکار: vip25 تخت شو

9 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتوردار
09101914481

22 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> مریوان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سنندج, دهگلان, همدان, قروه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 17:45

اتوکار: vip25 تخت شو

19 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> مریوان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سنندج, دهگلان, همدان, قروه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 19:00

اتوکار: تخت شومارال (مانیتوردار)

18 صندلی خالی

630,000 ریال

535,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت