شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

815,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:00

اتوکار: ۲5VIPنفره تخت شو شام رایگان

16 صندلی خالی

815,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت