تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آشتیان

شهرهای بین راهی

شهراب (مرکزی ), قم

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:45

اتوکار: بنز۴۵۷

20 صندلی خالی

170,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آشتیان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

20 صندلی خالی

170,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت