شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

19 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

18 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

22 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

24 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

24 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت