قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

34 صندلی خالی

290,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

18 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:15

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی

3 صندلی خالی

450,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت