قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

36 صندلی خالی

290,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا

16 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا

15 صندلی خالی

290,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 11:30

اتوکار: ولوو تی ایکس

17 صندلی خالی

290,000 ریال

آشنا گشت

قائم شهر -> پایانه شرق (تهران )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 12:45

اتوکار: ولوو تی ایکس

16 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت