قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:45

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی
شام رایگان

1 صندلی خالی

730,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> قم

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

6 صندلی خالی

730,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> قم

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

6 صندلی خالی

730,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> قم

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

6 صندلی خالی

730,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> قم

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

6 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت