شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

3 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

7 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

10 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 11:00

اتوکار: تخت شو مانیتوردار

10 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

11 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت