شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

6 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 11:00

اتوکار: تخت شو مانیتوردار

10 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

16 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

9 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

6 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت