شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

1 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

3 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو بي ۹

6 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

11 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

4 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت