شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

12 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

7 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

13 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو ۲۵ نفره

7 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت