قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خوانسار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7جدید

32 صندلی خالی

150,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خوانسار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7جدید

31 صندلی خالی

150,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خوانسار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7جدید

0 صندلی خالی

150,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خوانسار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7جدید

39 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت