قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سمیرم و تخفیف در ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

32 صندلی خالی

200,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

37 صندلی خالی

200,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولو40

34 صندلی خالی

200,000 ریال

      تاریخ حرکت