قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

36 صندلی خالی

120,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

38 صندلی خالی

120,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس ولو40

35 صندلی خالی

120,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

38 صندلی خالی

120,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس ولو40

34 صندلی خالی

120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت