قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس ولو40

39 صندلی خالی

150,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس ولو40

40 صندلی خالی

150,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

40 صندلی خالی

150,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ولو40

40 صندلی خالی

150,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> سمیرم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولو40

40 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت