قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مبارکه

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس MANمانیتوردارV.I.P

6 صندلی خالی

654,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس MANمانیتوردارV.I.P

6 صندلی خالی

654,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه بیهقی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس MANمانیتوردارV.I.P

6 صندلی خالی

654,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 22:45

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

16 صندلی خالی

654,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه بیهقی(تهران), پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 22:45

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

16 صندلی خالی

654,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت