قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 06:16

اتوکار: Benz classicus 2+2

36 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 07:00

اتوکار: Benz classicus 2+1

32 صندلی خالی

205,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 07:45

اتوکار: Benz classicus 2+2

40 صندلی خالی

155,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 08:30

اتوکار: Benz classicus 2+1

27 صندلی خالی

205,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ارومیه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 09:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

40 صندلی خالی

155,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت