قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال درگز

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

تیوان گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

250,000 ریال

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

تیوان گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

250,000 ریال

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:15

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت