قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال درگز

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

26 صندلی خالی

150,000 ریال

تیوان گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

200,000 ریال

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:15

اتوکار: Benz classicus 2+2

33 صندلی خالی

150,000 ریال

تیوان گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

200,000 ریال

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:45

اتوکار: Benz classicus 2+2

33 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت