ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:30

اتوکار: وی آی پی- خزانه
تلفن تماس 44446018

19 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

جمعه

1399/07/04 ساعت 12:45

اتوکار: وی آی پی -تهرانپارس
44446018تلفن تماس

18 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

جمعه

1399/07/04 ساعت 19:45

اتوکار: وی ای پی
تلفن تماس 44446018

14 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس
تلفن تماس 44446018

9 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 22:10

اتوکار: وی ای پی خزانه
44446018

21 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت