ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی- خزانه
شاهرود(میدان وادی السلام )

22 صندلی خالی

650,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:45

اتوکار: وی ای پی پارس (ناهار)
شاهرود(میدان وادی السلام )

19 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 19:45

اتوکار: وی ای پی
تلفن تماس 44446018

18 صندلی خالی

650,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی پارس شام
تلفن تماس 44446018

20 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 22:05

اتوکار: وی ای پی خزانه شام
خزانه شام 44446018

16 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت