قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس ولو42
درطول مسیر استفاده ازماسک الزامیست

34 صندلی خالی

326,000 ریال

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
در طول مسیر استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد

19 صندلی خالی

535,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
در طول مسیر دستکش وماسک الزامی می باشد

40 صندلی خالی

326,000 ریال

260,800 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
از مبدا وطول مسیر ماسک ودستکش الزامی میباشد

44 صندلی خالی

326,000 ریال

260,800 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
از مبداوطول مسیر دستکش وماسک الزامی میباشد

19 صندلی خالی

535,000 ریال

428,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت