قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/09 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد

25 صندلی خالی

535,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/09 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

36 صندلی خالی

326,000 ریال

260,800 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/09 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

36 صندلی خالی

326,000 ریال

260,800 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/09 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

17 صندلی خالی

535,000 ریال

428,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/09 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی مارال مانیتوردار

18 صندلی خالی

535,000 ریال

428,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت