قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به کرمان

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

40 صندلی خالی

250,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار:
هادي ميرشکاري

17 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

35 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي -بي 9

19 صندلی خالی

500,000 ریال

425,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

37 صندلی خالی

250,000 ریال

200,000 ریال
سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار:
هادي ميرشکاري

23 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

36 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipاسکانيامارال

16 صندلی خالی

500,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار:
هادي ميرشکاري

21 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال وي آي پي

15 صندلی خالی

500,000 ریال

425,000 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال وي آي پي

14 صندلی خالی

500,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار:
هادي ميرشکاري

20 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال 44نفره

37 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال