قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

جم, کنگان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه با شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

14 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

کنگان, جم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه با شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

14 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

جم, کنگان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

15 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

کنگان, جم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

15 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

جم, کنگان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:30

اتوکار: بی ۹

31 صندلی خالی

245,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت