قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

پیک صبا کرمان تعاونی 17

ترمینال آدینه کرمان -> راین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس ویژه457-40

39 صندلی خالی

90,000 ریال

پیک صبا کرمان تعاونی 17

ترمینال آدینه کرمان -> راین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس ویژه457

38 صندلی خالی

90,000 ریال

پیک صبا کرمان تعاونی 17

ترمینال آدینه کرمان -> راین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس ویژه457

38 صندلی خالی

90,000 ریال

پیک صبا کرمان تعاونی 17

ترمینال آدینه کرمان -> راین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس ویژه457

38 صندلی خالی

90,000 ریال

پیک صبا کرمان تعاونی 17

ترمینال آدینه کرمان -> راین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس ویژه457

38 صندلی خالی

90,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت