قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس ولو42

33 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس ولو42

39 صندلی خالی

130,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

130,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس ولو42

40 صندلی خالی

130,000 ریال

سیروسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس ولو42

41 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت