قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلیلی)

8 صندلی خالی

850,000 ریال

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 10:01

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، آزادی آرژانتین تخت شو وی آی پی

17 صندلی خالی

850,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 11:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
تخت شو مانیتور دار جدید اختصاصی(عناصری)

0 صندلی خالی

850,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(هاشمی)

18 صندلی خالی

850,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جودتی)

24 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت