قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(ماسک ودستکش(جلیلی)

12 صندلی خالی

720,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
یعقوب جلیلی

25 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(هاشمی)

20 صندلی خالی

720,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1399/04/13 ساعت 12:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(جودتی)

24 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت