قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> ساری

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
MARALتخت شو (صاحبی)

13 صندلی خالی

650,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیروارائه پک بهداشتی(عباسی)

20 صندلی خالی

640,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

640,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیروارائه پک بهداشتی(ترابی)

17 صندلی خالی

640,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت